Opatření proti koronaviru mají velmi tvrdý dopad na sféru podnikání. Vláda proto během roku spustila řadu programů, které mají za cíl tyto dopady zmírnit a kompenzovat firmám a živnostníkům alespoň část propadu příjmů. Přinášíme přehled všech aktuálně platných vládních programů, které jsou zaměřené na živnostníky a podnikatele.

Informace v tomto článku jsou aktuální k 26. říjnu 2020.

 

COVID III

Program COVID III navazuje na předchozí COVID I a COVID II. Cílem programu je podpořit podnikatele do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronaviru a souvisejících opatření, a to prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry.

Zaručovaný úvěr může být využit k úhradě provozních výdajů, jako jsou například mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur nebo pořízení materiálu či zásob.

Pro účely programu bylo uvolněno 150 miliard korun, což umožňuje uzavření úvěrů až za 500 miliard korun. Státní podpora skrze tento program se vztahuje na provozní úvěry do výše 50 milionů korun, které budou poskytnuty do konce roku 2020.

Podniky, které mají do 250 zaměstnanců, mohou požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však do 45 milionů korun.

Podniky, které mají do 500 zaměstnanců, mohou požádat o provozní úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však do 40 milionů korun.

Firmy, které mají více než 250 zaměstnanců, mohou také využít úvěrový program COVID Plus, jehož cílem je podpora podnikání a posílení likvidity exportních firem a jejich dodavatelů. Do tohoto programu se mohou přihlásit i firmy působící v oblasti dopravy a cestovního ruchu.

O podporu v rámci programu COVID Plus lze požádat až do naplnění úhrnné výše pojistné kapacity 330 miliard korun.

 

COVID – Kultura II

Program COVID – Kultura II má za cíl podporu subjektů, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti kultury. Příjem žádostí byl spuštěn 22. října a potrvá až do 23. 11. 2020. Cílem je kompenzace vynaložených výdajů na kontinuální činnost v kultuře v období od 10. 3. 2020 do 21. 12. 2020 a organizaci kulturních akcí v období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020, které byly v přímé souvislosti s vládními opatřeními limitovány, přesunuty, nebo zcela zrušeny.

Podpora bude moci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury (pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů). Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 milionů korun.

Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře je v podobě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 korun.

V současnosti nejsou do programu zahrnuty subjekty podnikající v oblasti audiovizuální tvorby. Pro podporu audiovizuálního průmyslu bude zřízena speciální výzva v gesci Ministerstva kultury.

COVID – Nájemné II

Program COVID – Nájemné II je určen pro podporu subjektů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kterou užívají na základě nájemní smlouvy, a jimž bylo na základě vládních opatření zakázáno, nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží, a tím snížena schopnost platit nájemné.

Příjem žádostí o podporu byl spuštěn 21. 10. 2020 a bude ukončen 31. 1. 2021. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného. Maximální výše podpory činí 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají.

Oproti první výzvě už není požadována participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemné.

 

COVID – Sport II

Program COVID – Sport II je určen pro podporu subjektů, které provádí podnikatelskou činnost v oblasti sportu a které byly ve své činnosti omezeny v důsledku vládních opatření. Programem poskytovaná podpora je rozdělena do dvou oblastí. Celkový rozpočet programu je stanoven na 500 milionů korun.

Oblast podpory A je zaměřena na podporu subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěží nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, nebo které se účastní utkání evropských a národních pohárových soutěží některého ze sportovních odvětví zařazených do olympijského programu. Jedná se tedy o týmy házené, volejbalu, basketbalu, ledního hokeje a fotbalu soutěžící v nejvyšších ligách daného sportu.

Oblast podpory B je zaměřena na podporu subjektů, které pořádají nebo spolupořádají sportovní akce. Sportovní akcí je v tomto kontextu myšlena jednorázová akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně a která se odehrává na území České republiky. Tato akce také musí být oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost. Zároveň se musí konat minimálně o druhý ročník dané akce. Maximální výše dotace v oblasti podpory B je 10 milionů korun a pokryje nejvýše 50 % uznatelných nákladů.

 

COVID – Bus

Program COVID – Bus je určen pro podporu subjektů, které provádí podnikatelskou činnost v oblasti nepravidelné autobusové dopravy a které zajišťují například dopravu na školní akce nebo zájezdy.

Příjem žádostí byl spuštěn 26. 10. 2020 a ukončen po 30 dnech, tedy 25. 11. 2020.

Žadatel musí být držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, nesmí na jeho majetek probíhat insolvenční řízení a nesmí mít nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovna atd).

Žadatel musí prokázat, že v období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 provozoval alespoň jeden autobus v nepravidelné přepravě cestujících a tyto autobusy byly registrovány k silniční dani. Musí také prokázat, že ve druhém čtvrtletí 2020 došlo ve srovnání s 2 čtvrtletím 2019 k propadu tržeb o více než 50 %.

 

ANTIVIRUS

Antivirus je česká obdoba německého systému kurzarbeit a jeho cílem je pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům část mzdových nákladů, pokud byla jejich činnost zastavena, nebo ohrožena v důsledku vládních opatření. Program je nově rozdělen na Antivirus A (Antivirus Plus), Antivirus B a Antivirus C.

Program Antivirus B byl včera, 26.10., prodloužen až do 31.12.2020.

Program Antivirus A a Antivirus C byly vládou prodlouženy do konce roku 2020.

 

Antivirus A

Antivirus A (Plus) se vztahuje na firmy, u kterých byl provoz nuceně omezen v důsledku krizových opatření vlády, nebo v důsledku nařízené karantény ze strany hygieniků.

Se zpětnou platností od 1. října 2020 vyplatí stát zaměstnavatelům (u provozoven, které musely být zcela uzavřeny) 100 % průměrného výdělku, a to až do výše 50 000 korun na jednoho zaměstnance.

V případě, že provozovna není zcela uzavřena, ale zaměstnanec musí být v nařízené karanténě, vyplatí stát 60 % průměrného výdělku na zaměstnance.

 

Antivirus B

Antivirus B je zaměřen na firmy, které nejsou postiženy přímo nuceným omezením provozu nebo karanténou, ale došlo u nich k souvisejícím hospodářským potížím, tedy pokud nastaly takzvané překážky v práci. Podpora se dále odvíjí od konkrétního druhu překážky.

V případě překážky na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

V případě omezení dostupnosti výrobků, služeb či surovin nezbytných k činnosti, pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.

V případě omezení poptávky po službách, výrobcích či jiných produktech firmy, pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

 

Antivirus C

Program Antivirus C spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Program je určen pouze pro firmy do 50 zaměstnanců. Předpokládaná výše rozpočtu programu je 13,5 miliardy korun. Splnění podmínek programu se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, a tak je pojistné prominuto pouze v měsících, kdy byly podmínky splněny.

Promíjí se pouze pojistné za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Toto pojistné platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel nesmí v posledním dnu měsíce zaměstnávat více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. Do počtu zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují například z důvodu mateřské dovolené, neplacené dovolené, nebo pracovního volna.

Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z rozhodných měsíců, se v porovnání se stavem zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesmí snížit o více než 10 %.