Opatření proti koronaviru mají velmi tvrdý dopad na sféru podnikání. Vláda proto během roku spustila řadu programů, které mají za cíl tyto dopady zmírnit a kompenzovat firmám a živnostníkům alespoň část propadu příjmů. V dnešním článku se proto podíváme na jednotlivé vládní programy podpory, které jsou zaměřené na živnostníky a podnikatele.

Informace v tomto článku jsou aktuální k 5. lednu 2021.

COVID III

Program COVID III navazuje na předchozí COVID I a COVID II. Cílem programu je podpořit podnikatele do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronaviru a souvisejících opatření, a to prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry.

Zaručovaný úvěr může být využit k úhradě provozních výdajů, jako jsou například mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur nebo pořízení materiálu či zásob.

Pro účely programu bylo uvolněno 150 miliard korun, což umožňuje uzavření úvěrů až za 500 miliard korun. Státní podpora skrze tento program se vztahuje na provozní úvěry do výše 50 milionů korun.

Podniky, které mají do 250 zaměstnanců, mohou požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však do 45 milionů korun.

Podniky, které mají do 500 zaměstnanců, mohou požádat o provozní úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však do 40 milionů korun.

Firmy, které mají více než 250 zaměstnanců, mohou také využít úvěrový program COVID Plus, jehož cílem je podpora podnikání a posílení likvidity exportních firem a jejich dodavatelů. Do tohoto programu se mohou přihlásit i firmy působící v oblasti dopravy a cestovního ruchu.

O podporu v rámci programu COVID Plus lze požádat až do naplnění úhrnné výše pojistné kapacity 330 miliard korun.

COVID – Cestovní ruch

Program COVID – Cestovní ruch je určen k podpoře odvětví cestovního ruchu, především cestovních agentur zasažených v důsledku vládních opatření proti koronaviru. Podpora skrze tento program je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo sběr žádostí o podporu do 11. ledna 2021.

Podpora skrze program je rozdělena na tři části, podle oblastí cestovního ruchu. První část programu je zaměřena na cestovní kanceláře, druhá na cestovní agentury a třetí na průvodce.

Podpora cestovních kanceláří

Dotace pro cestovní kanceláře slouží na provoz, nebo na úhradu nároků zákazníků za zájezdy s termínem zahájení v období od 20. února 2020 do 10. října 2020, které byly zrušeny z důvodu koronavirové pandemie.

Dotace smí činit nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. Přibližná alokace výzvy pro cestovní kanceláře činí 345 000 000 Kč.

Podpora cestovních agentur

Dotace pro cestovní agentury jsou v programu rozděleny do dvou částí.

 • Dotace ve výši 500 Kč se vztahuje na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace je počítána za zrušené zájezdy s termíny zahájení od 20. února 2020 do 10. října 2020. U lázeňských pobytů se dotace vztahuje jen k těm, které nemohly být realizovány z důvodu omezení nebo zákazu v rámci vládních opatření proti koronaviru.
 • Dotace ve výši paušálu podle příjmů, které agentura dosahovala v roce 2019 se vztahuje pouze na ty agentury, které zaznamenaly propad větší než 50 %. Zároveň se musí jednat o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.

Podpora průvodců

Dotace pro průvodce v cestovním ruchu je určena pro zachování provozu a služeb, které nabízí. Průvodce může požádat o dotaci ve výši 50 000 Kč, za předpokladu, že splní následující podmínky.

 • Nejdéle do 30. června 2021 poskytne škole nebo školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin. Toto musí prokázat výkazem práce potvrzeným příslušnou institucí nejpozději do 31. července 2021.
 • Absolvuje do 31. prosince 2021 další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce. Toto musí prokázat osvědčením nejpozději do 31. ledna 2022. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že bylo plnění podmínky započato před podáním samotné žádosti o dotaci.

V případě, že žadatel nesplní jednu z těchto podmínek, má nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč.

COVID – Gastro – uzavřené provozovny

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny je určen k podpoře všech provozoven, které na základě říjnových vládních opatření musely výrazně omezit činnost nebo úplně zavřít. Jde především o restaurace, fitness centra, kina, kadeřnictví a podobné provozovny.

Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance na každý den, během kterého byla činnost na základě opatření omezena. Aktuálně je poskytována podpora za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021.

Dotace je určena na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál a služby, odpisy, daně, režijní náklady a jiné. V případě zaměstnanců na zkrácené či částečné úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek. Podpora se vztahuje pouze na ty zaměstnance, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno sociální pojištění.

Podporu skrze tento program je možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy, jako je program Antivirus či COVID – Nájemné II.

COVID – Školy v přírodě

Tato dotace je určena k podpoře ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě. Jedná se tedy o ta zařízení, která v důsledku vládních opatření proti koronavirové epidemii nemohla realizovat dříve nasmlouvané školní pobyty.

Sběr žádostí probíhá v období od 10. prosince 2020 do 12. února 2021.

Dotace bude poskytnuta ve výši 27 % z částky nasmlouvaných pobytů škol v přírodě, neuskutečněných v období od 25. května 2020 do 29. června 2020, tedy nejvýše za 36 dní. Podpora bude poskytnuta maximálně z částky 400 Kč na účastníka a den. Maximální výše dotace tedy může být 108 Kč na účastníka a den (27 % ze 400 Kč). Tato částka zahrnuje veškeré náklady spojené s pobytem.

COVID – Nájemné II

Program COVID – Nájemné II je určen pro podporu subjektů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kterou užívají na základě nájemní smlouvy, a jimž bylo na základě vládních opatření zakázáno, nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží, a tím snížena schopnost platit nájemné.

Příjem žádostí o podporu byl spuštěn 21. 10. 2020 a bude ukončen 21. 1. 2021. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného. Maximální výše podpory činí 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají.

Oproti první výzvě už není požadována participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemné.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Finanční správa spustila 4. listopadu 2020 sběr žádostí pro vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a občany pracující na DPČ a DPP. Jedná se o pokračování kompenzačních programů z jara tohoto roku. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč denně. Bonusová období jsou rozdělena následovně:

 • První bonusové období: 10. 2020 – 4. 11. 2020 (žádost lze podat do 5. 1. 2021)
 • Druhé bonusové období: 11. 2020 – 21. 11. 2020 (žádost lze podat do 22. 1. 2021)
 • Třetí bonusové období: 11. 2020 – 13. 12. 2020 (žádost lze podat do 15. 2. 2021)
 • Čtvrté bonusové období: 12. 2020 – 24. 12. 2020 (žádost lze podat do 25. 2. 2021)

Nárok na tento kompenzační bonus je určen pro podnikatele, jejichž podnikatelská činnost byla přímo zasažena omezováním oblastí ekonomiky v důsledku koronavirové krize. Tato činnost musí zároveň prokazatelně být hlavním zdrojem obživy během posledních čtyř měsíců.

O kompenzační bonus také mohou požádat podnikatelé, jejichž činnost je alespoň z 80 % provázána se zasaženými oblastmi ekonomiky. Tímto provázáním může být dlouhodobý dodavatelsko-odběratelský vztah, nebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenými provozovnami.

O bonus lze požádat vyplněním online formuláře na stránkách Ministerstva financí. Žádat mohou pouze OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. Pro s. r. o. platí, že se musí jednat o firmy s nejvíce dvěma společníky, nebo se musí jednat o rodinná s. r. o.

ANTIVIRUS

Antivirus je česká obdoba německého systému kurzarbeit a jeho cílem je pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům část mzdových nákladů, pokud byla jejich činnost zastavena, nebo ohrožena v důsledku vládních opatření. Program je rozdělen na Antivirus A (Antivirus Plus), Antivirus B a Antivirus C.

Program Antivirus byl prodloužen do 28. února 2021.

Antivirus A

Antivirus A (Plus) se vztahuje na firmy, u kterých byl provoz nuceně uzavřen či omezen v důsledku krizových opatření vlády, nebo v důsledku nařízené karantény ze strany hygieniků.

Se zpětnou platností od 1. října 2020 vyplatí stát zaměstnavatelům (u provozoven, které musely být zcela uzavřeny) 80 % vyplacené náhrady mzdy, a to až do výše 39 000 Kč na jednoho zaměstnance a měsíc.

V případě, že provozovna není zcela uzavřena, ale zaměstnanec musí být v nařízené karanténě, pobírá zaměstnanec 60 % průměrného redukovaného výdělku.

V případě uzavření provozovny v důsledku vládních opatření pobírá zaměstnanec náhradu mzdy
100 % průměrného výdělku.

Antivirus B

Antivirus B je zaměřen na firmy, které nejsou postiženy přímo nuceným omezením provozu nebo karanténou, ale došlo u nich k souvisejícím hospodářským potížím, tedy pokud nastaly takzvané překážky v práci. Podpora se dále odvíjí od konkrétního druhu překážky.

Stát vyplatí zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, a to do maximální výše 29 000 Kč na jednoho zaměstnance a měsíc.

 • V případě překážky na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 • V případě omezení dostupnosti výrobků, služeb či surovin nezbytných k činnosti, pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.
 • V případě omezení poptávky po službách, výrobcích či jiných produktech firmy, pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Antivirus C

Program Antivirus C spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Program je určen pouze pro firmy do 50 zaměstnanců. Předpokládaná výše rozpočtu programu je 13,5 miliardy korun. Splnění podmínek programu se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, a tak je pojistné prominuto pouze v měsících, kdy byly podmínky splněny.

Promíjí se pouze pojistné za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Toto pojistné platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel nesmí v posledním dnu měsíce zaměstnávat více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. Do počtu zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují například z důvodu mateřské dovolené, neplacené dovolené, nebo pracovního volna.

Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z rozhodných měsíců, se v porovnání se stavem zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesmí snížit o více než 10 %.

COVID – Kultura II

Sběr žádostí o dotaci skrze program COVID – Kultura II byl ukončen 23. 11. 2020.

Program COVID – Kultura II má za cíl podporu subjektů, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti kultury. Příjem žádostí byl spuštěn 22. října a potrvá až do 23. 11. 2020. Cílem je kompenzace vynaložených výdajů na kontinuální činnost v kultuře v období od 10. 3. 2020 do 21. 12. 2020 a organizaci kulturních akcí v období od 1. 10. 2019 do 20. 11. 2020, které byly v přímé souvislosti s vládními opatřeními limitovány, přesunuty, nebo zcela zrušeny.

Podpora bude moci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury (pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů). Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 milionů korun.

Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře je v podobě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 korun.

V současnosti nejsou do programu zahrnuty subjekty podnikající v oblasti audiovizuální tvorby. Pro podporu audiovizuálního průmyslu bude zřízena speciální výzva v gesci Ministerstva kultury.