Zkratka ROI (Return on Investment) znamená Návratnost Investice. Každý podnikatel by si měl možnost snadno spočítat, jaká investice se mu vyplatí. K tomu abyste získali co nejdříve více zákazníků z vašich online/offline marketingových kampaní, prostě marketingovou kalkulačku ROI budete potřebovat.

Zkratka ROI vyjadřuje čistý zisk, nebo čistou ztrátu vůči počáteční investici. Výsledek se udává v procentech.

Jak vypočítat ROI

K výpočtu návratnosti investice budete potřebovat znát jak počáteční investici, tak i čistý zisk, který investice přinesla. ROI počítejte vždy za určité období. Výpočet vychází z tohoto základního vzorce ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%].

Výpočty ROI — kalkulačky návratnosti investice

Návratnost investice se počítá vždy před spuštěním kampaně. Tímto způsobem si nastavíte ideální hodnotu investice. Následně můžete sledovat hodnotu investice během kampaně a po jejím konci. V případě, že sledujete ROI během kampaně a kampaň nedosahuje očekávaného výsledku, máte ještě prostor na nápravu.

Marketingová kalkulačka návratnosti investice před spuštěním kampaně

Postup pro výpočet návratnosti investice — ROI (Return on Investment) je následující.

  • Hodnoty vyplňte do bílých políček.
  • Vycházejte z plánovaného období kampaně = pro relevantní výsledky je vhodná minimálně lhůta 3 měsíce a ideální je 1 rok.
  • Počet získaných kontaktů z kampaně = k doplnění vycházejte z počtu volání na měřené telefonní číslo umístěné ve vašich kampaních,
  • počtu zaslaných emailů, nebo vyplněných kontaktních formulářů.
  • Hodnoty v Kč uvádějte bez DPH.