Minule jsme si vysvětlili, jak se stát plátce DPH a co to vlastně obnáší. Dnes se podíváme na podobný institut, kterým je identifikovaná osoba. Co to znamená a jaké jsou rozdíly oproti plátci DPH si vysvětlíme v následujícím článku spolu s tím, jak se vlastně identifikovanou osobou stát.

Pojem identifikovaná osoba je v Čechách pořád celkem novinkou. Tuzemské daňové právo zná tento termín teprve od roku 2013, kdy došlo k rozsáhlé novele zákon o dani z přidané hodnoty, která do našeho daňového systému přinesla tuto zcela novou kategorii. Kdo je tedy identifikovanou osobou? Ve zkratce se jedná o podnikající subjekt, ať už osobu fyzickou či právnickou, která obchoduje v rámci jiného členského státu Evropské unie. V zásadě existuje 6 různých případů, jak se podnikatel může stát osobou identifikovanou. Ty si teď postupně probereme.

První způsobem, jak se subjekt může stát osobou identifikovanou je, pokud fyzická osoba povinná k dani, která ale není plátcem DPH či právnická osoba nepovinná k dani kupuje v Česku zboží z dalšího členského státu Evropské unie, které je předmětem DPH. Druhým způsobem pak je, pokud osoba s provozovnou či sídlem u nás, která je sice povinná k dani, která ale již není plátcem DPH, přijme zdanitelné plnění (zboží či službu) s místem plnění u nás od osoby, která ale není v Česku usazená. Třetí možností, jak se stát osobou identifikovanou je, pokud daný subjekt se sídlem či provozovnou povinný, který není plátcem DPH, ale je povinným k dani, poskytne službu v jiném členském státu Evropské unie – pokud tedy takové plnění není v dané evropské zemi osvobozeno od zdanění.

Čtvrtým způsobem, který je již celkem specifický, je, pokud osoba se sídlem či provozovnou u nás, která není plátcem DPH, ale je povinná k dani, poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního systému jednoho správního místa. Pátým případem pak je situace, kdy fyzická osoba povinná k dani, která ale není plátcem DPH (či právnická osoba nepovinná k dani), kupuje u nás zboží z dalšího členského státu Unie, ale jen pokud je splněná podmínka vyjádřena v §2b zákona o dani z přidané hodnoty. Tento paragraf, který odkazuje na paragraf předcházející pak říká, že celková hodnota pořízeného zboží bez daně nesmí v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce překročit 326 000 korun – s tím, že zákon dále definuje další zákonné podmínky.

Poslední způsobem, jak se stát identifikovanou osobou pak je takzvané preventivní registrování – podnikatel prostě předpokládá, že nastane jedna z pěti výše uvedených situací a z tohoto důvodu se registruje již preventivně. V momentu, kdy je splněná jedna z výše uvedených podmínek se podnikající subjekt stává osobou identifikovanou a je jeho zákonnou povinností podat na příslušný finanční úřad do 15 dnů od nastání rozhodné skutečnosti přihlášku k registraci. V případě preventivní registrace není logicky žádná lhůta. Je ale důležité vědět, že osoby identifikované nemají na rozdíl od plátců DPH nárok na odpočet.

Pokud jste se tedy rozhodli či museli registrovat, vzniká vám několik povinností. Tou nejdůležitější je vést ve své evidenci pro účely DPH všechny údaje, které se vztahují k vaším daňovým povinnostem. Další důležitou povinností, na kterou nesmí žádná identifikovaná osoba zapomenout je přiznávání daně. To je ale nutné jen ve vymezených případech. O které se jedná?

Daň musíte přiznat, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu či pokud přijímáte plnění od osoby neusazené u nás, k jehož plnění má ale dojít v Česku. Stejně tak musíte daň přiznat, pokud kupujete zboží v rámci třístranného obchodu v rámci Evropské unie. Dále je pak třeba přiznat daň i v případě, kdy si koupíte auto či jiný dopravní prostředek z dalšího státu Unie a pochopitelně také v situaci, kdy vystavíte doklad, na kterém je uvedená daň. To dá přeci rozum. Osoba identifikovaná pak nemusí podávat kontrolní hlášení, ale podává pouhé hlášení souhrnné – to se podává do 25 dnů od skončení měsíce, ve kterém jste dle zákona poskytli plnění v jiném evropském státě.

Jak ale poznat, jestli se mám registrovat jako plátce DPH nebo raději jako identifikovaná osoba? Odpověď je jednoduchá – záleží jen na vašem podnikání. Pokud nejste plátcem DPH a v Česku obchodujete hlavně s dalšími neplátci, je pro vás výhodnější registrovat se pro účely zahraničního obchodu jako osoba identifikovaná. Pokud ale mezi vaše hlavní obchodní partnery patří převážně plátci DPH, bylo by ekonomicky nevýhodné se také nestát rovnou plnohodnotným plátcem a využívat výhod, jakým je například odpočet daně.

Zákon pamatuje i na podnikatele, kteří neobchodují pravidelně se zahraničím a identifikovanými osobami se stali jen kvůli několika nárazovým přeshraničním obchodům. V takovém případě je možné požádat o zrušení statusu identifikované osoby, pokud tedy podnikatel v posledních 6 měsících neprovedl žádný z výše uvedených zahraničních obchodů nebo pokud za posledních 12 měsíců nepořídil zboží, jehož hodnota by přesahovala 326 000 korun. Pochopitelně pak lze žádost o zrušení podat i pokud daná osoba přestala vykonávat ekonomickou činnost. Tak to vidíte – ve výsledku to není tak složité, že? 

Důležité je tedy si hlavně uvědomit, který režim (zda plátcovství DPH či status identifikované osoby) je pro vás ten pravý a jaké povinnosti se k němu vážou. V příštím díle našeho seriálu o placení DPH si vysvětlíme, jak správně vydávat daňové doklady, které jsou vlastně základem celého plátcovství daně z přidané hodnoty.